INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU

Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RADIO MEDICA Sp z.o.o. ul. Bobrowiecka 2, 00-728 Warszawa.

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się na adres e-mail: iod@radiomedica.pl.

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa tj. z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i jest niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako pacjenta oraz dane osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej, które mogą zostać pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, od osób bliskich, opiekunów lub od innych podmiotów medycznych w związku z zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób upoważnionych będą przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, udostępnienia dokumentacji medycznej na podstawie upoważnienia oraz późniejszego przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r . o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Okres ten wynosić 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpis w dokumentacji, w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia okres ten wynosić będzie 22 lata. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadkach określonych przepisami prawa, dochodzenia roszczeń lub toczącym się postępowaniem przed sądem.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym, a dokumentacja medyczna może zostać udostępniona pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać również udostępniona podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych jeżeli jest to związane z zapewnieniem ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.